Na temelju Članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74./2014.) Skupština Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT) na sjednici održanoj 13. lipnja 2015. u Zagrebu donijela je

STATUT

HRVATSKOGA DRUŠTVA KAZALIŠNIH KRITIČARA I TEATROLOGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (u daljnjem tekstu: HDKKT) utvrđuje se: naziv, sjedište, područje djelovanja, svrha i ciljevi osnivanja, poslovi, djelatnost i način djelovanja, način izbora i opoziva tijela upravljanja, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje prema trećim osobama, odredbe o članovima HDKKT-a (uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova) te druge odredbe bitne za HDKKT, a prema Zakonu.

Riječi i pojmovi u Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

HDKKT je organiziran kao nevladina, nepolitička i neprofitna udruga.

HDKKT je udruga koja okuplja kazališne kritičare i teatrologe radi ostvarivanja ciljeva i zadataka udruge, utvrđenih odredbama ovoga Statuta.

Svrha je i cilj HDKKT-a kontinuiran rad unaprjeđivanja teatrologije, kazališne kritike i kazališne kulture, kao i razine kulture cijele društvene zajednice.

HDKKT djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Puni je naziv udruge: HRVATSKO DRUŠTVO KAZALIŠNIH KRITIČARA I TEATROLOGA

Skraćeni je naziv Društva HDKKT.

Sjedište je HDKKT-a: Zagreb, Amruševa 19/III.

HDKKT ima pečat četverokutna oblika veličine 2 cm s logom udruge i tekstom: HDKKT.

Službeni je engleski naziv udruge: Croatian Association of Theatre Critics and Theatre Scholars.

Službeni je francuski naziv udruge: Association Croate des critiques de théâtre et des théâtrologues

Službeni je njemački naziv udruge: Verband Kroatischer Theaterkritiker und Theaterwissenschaftler

Engleski i francuski nazivi navode se u memorandumu udruge, njemački se ne navodi u memorandumu udruge.

Članak 4.

HDKKT je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. HDKKT je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Rad je HDKKT-a javan.

Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova HDKKT-a i šire javnosti o radu tijela HDKKT-a.

Obavješćivanje se obavlja putem vlastita glasila, slanjem obavijesti članovima (pismenim, elektroničkim ili nekim drugim putem), objavama u medijima, organiziranjem tiskovnih konferencija i javnih tribina, na web-stranicama Društva na adresi https://hdkkt.hr/ itd.

Članak 6.

HDKKT zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora koji je i predsjednik udruge. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 7.

Za preuzete obveze HDKKT odgovara samostalno svim svojim sredstvima.

Članak 8.

Da bi ostvario zajedničke ciljeve, HDKKT može razvijati i provoditi međunarodnu suradnju s istovrsnim i srodnim asocijacijama i učlanjivati se u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 9.

Udruga može osnivati podružnice kao ustrojstvene oblike Udruge u mjestima na području Republike Hrvatske. Odluku o osnivanju i načinu rada podružnice donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora. Podružnice nemaju pravnu osobnost, osim ako suprotno ne odluči Upravni odbor.

 

II. CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE SUKLADNO CILJU

Članak 10.

Ciljevi su djelovanja HDKKT-a da ostvaruje, unaprjeđuje i usklađuje zajedničke interese i prava kazališnih kritičara, teatrologa i drugih osoba koje se bave kazališnom umjetnošću i kontinuirano rade na razvoju kazališne kulture izučavanjem povijesti kazališta i njegove teorije, širenjem spoznaja o nacionalnom kazalištu, odnosno suvremenim svjetskim kazališnim kretanjima.

Područje djelovanja HDKKT-a sukladno cilju je kultura i umjetnost.

Članak 11.

Djelatnosti HDKKT-a jesu:

 • postizanje i organiziranje međusobne suradnje svih članova HDKKT-a radi sustavna razvoja kazališne kritike i teatrologije
 • razvijanje suradnje sa sličnim društvima, udrugama, zajednicama i odgojnim institucijama, državnim i gospodarskim organizacijama
 • rad na upoznavanju i zbližavanju kazališnih kultura naše zajednice, kao i međunarodna razmjena u području kazališne umjetnosti
 • rad na utemeljenju vlastite izdavačke djelatnosti koja bi sustavno afirmirala kazališnu misao
 • zaštita moralnih i materijalnih interesa kazališnih kritičara i teatrologa, zastupanje prava svojih članova na slobodno obavljanje kritičarske i teatrološke djelatnosti, nastojanje na stvaranju što boljih životnih i radnih uvjeta i pružanje svake moguće potpore članovima
 • njegovanje i razvijanje etike kritičkoga, znanstvenoga i stručnoga djelovanja članova, u skladu s temeljnim etičkim normama HDKKT-a
 • briga o neprekidnu stručnom i znanstvenom razvoju i afirmaciji svojih članova.

 

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Članstvo u udruzi može biti redovno, u mirovanju i počasno.

Članak 13.

Redovni član HDKKT-a može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji kao kazališni kritičar ili teatrolog djeluje u Republici Hrvatskoj te ispunjava sljedeće uvjete:
kontinuirano bavljenje najmanje 3 (tri) godine u svojstvu kazališnoga kritičara i/ili teatrologa;

za kazališne kritičare:
da odgovorno i profesionalno djeluje u javnim medijima: novinskim, televizijskim, radijskim, mrežnim oblicima (portali, blogovi itd.) itd.

za teatrologe:
da je u zadano vrijeme objavio 6 (šest) ili više znanstvenih, stručnih i /ili preglednih radova s područja kazališne esejistike i teatrologije u strukovno priznatim publikacijama ili da je objavio knjigu koja se bavi kazališnom problematikom.

O odgovornom i profesionalnom djelovanju potencijalnoga člana HDKKT-a te prinosu struci na temelju objavljivanja radova i knjiga odlučuje Upravni odbor.

Članak 14.

Osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske može postati redovnim članom HDKKT-a ako stručno i stvaralački djeluje u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete iz prethodnoga članka ili ako joj je područje djelovanja hrvatsko kazalište/hrvatska drama.

Članak 15.

Osoba koja želi postati redovnim članom HDKKT-a podnosi pismeni zahtjev za ostvarivanje članstva.

Uza zahtjev prilaže dokaze da ispunjava uvjete iz Članka 11. ovoga Statuta.

O zahtjevu za primanje u članstvo odlučuje Upravni odbor.

Skupština HDKKT-a odluku Upravnog odbora potvrđuje.

Protiv odluke Upravnog odbora kojom se odbija zahtjev za primanje u članstvo kandidat može uložiti žalbu Skupštini HDKKT-a.

Službeno članstvo započinje nakon što je član potvrđen na Skupštini HDKKT-a.

Članak 16.

Redovni član aktivno se bavi djelatnošću te ostvaruje sljedeća prava, obveze i odgovornosti.

Redovni član ima pravo:

 • sudjelovati u radu HDKKT-a
 • birati i biti biran u sva tijela HDKKT-a
 • biti redovito izvješćivan o radu i poslovanju HDKKT-a
 • na međunarodnu člansku iskaznicu (Međunarodne udruge kazališnih kritičara/International Association of Theatre Critics)
 • na potvrdu o članstvu u društvu.

Redovni član ima obvezu i odgovornosti:

 • redovito podmirivati svoje obveze prema HDKKT-u
 • pridržavati se odredbi ovoga Statuta, kao i drugih odredbi na temelju Statuta ili Zakona
 • surađivati u ostvarivanju zadaća i ciljeva HDKKT-a
 • čuvati ugled i interese HDKKT-a, poštivati i razvijati profesionalnu etiku
 • čuvati imovinu HDKKT-a
 • plaćanje članarine.

Članak 17.

Članom u mirovanju postaje dotadašnji redovni član:

 • zbog sukoba interesa povodom odlaska na određene funkcije/mandate
 • zbog prestanka aktivna djelovanja u struci
 • zbog neispunjavanja obveza prema HDKKT-u
 • ako bez opravdana razloga ne dolazi na sjednice ili skupštine HDKKT-a (2 godine)
 • ako dvije godine ne plati članarinu.

Članak 18.

Član u mirovanju ostvaruje sljedeća prava, obveze i odgovornosti.

Član u mirovanju ima pravo:

 • biti redovito izvješćivan o radu i poslovanju HDKKT-a
 • prisustvovati skupštinama kao gost
 • čuvati ugled i interese HDKKT-a, poštivati i razvijati profesionalnu etiku
 • čuvati imovinu HDKKT-a.

Član u mirovanju ima obvezu i odgovornosti:

Član u mirovanju postaje se na vlastiti zahtjev ili odlukom Upravnog odbora. Prestanak mirovanja i prelaženje u redovno članstvo može biti na vlastiti zahtjev ili odlukom Upravnog odbora.

Članak 19.

Počasni član može postati ugledna osoba koja se bavi poviješću hrvatskoga kazališta, teatrologijom ili kritičarskim djelovanjem, a koja je znanstveno i stručno zadužila hrvatsku sredinu. O izboru počasnoga člana odluku donosi Upravni odbor, a potvrđuje je prva sljedeća Skupština čime službeno postaje članom.

Članak 20.

Član u mirovanju ostvaruje sljedeća prava, obveze i odgovornosti.

Počasni član ima pravo:

 • biti redovito izvješćivan o radu i poslovanju HDKKT-a
 • prisustvovati skupštinama kao gost
 • čuvati ugled i interese HDKKT-a, poštivati i razvijati profesionalnu etiku
 • čuvati imovinu HDKKT-a.

Član u mirovanju ima obvezu i odgovornosti:

Članak 21.

Članstvo u HDKKT-u prestaje:

 • smrću člana
 • istupanjem iz članstva
 • isključenjem.

Članak 22.

Istupanje iz HDKKT-a član je dužan pismeno priopćiti Upravnom odboru, koji njegovu odluku priopćuje Skupštini.

Članak 23.

Član se isključuje iz HDKKT-a ako njegova stručna djelatnost šteti ugledu HDKKT-a i ako se sukobljuje s njegovim temeljnim zadaćama i interesima.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na temelju obrazložena pismenog prijedloga Suda časti. Upravni odbor dužan je odluku o isključivanju člana priopćiti Skupštini.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 24.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 25.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Popis članova sadržava redovne članove, članove u mirovanju, počasne članove te popis preminulih članova. Za vođenje popisa članova odgovoran je predsjednik.

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 26.

Tijela su HDKKT-a:

Skupština

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Časni sud.

 

V.  SKUPŠTINA

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u HDKKT-u.

Skupštinu čine svi redovni članovi HDKKT-a.

Članak 28.

Sjednica Skupštine može biti redovna i izvanredna i izborna.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svake godine.

Redovna skupština se održava u lipnju, povodom objave prve hrvatske kazališne kritike.

Svake druge godine održava se izborna redovna sjednica.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge: Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 30.

Skupština može punopravno odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članstva Skupštine. Ako to nije slučaj, nakon stanke od najmanje pola sata Skupština može punopravno odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje 10 članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Skupština glasuje javno, ali se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Sjednicama mogu prisustvovat članovi u miru i počasni članovi kao gosti i bez prava odlučivanja.

Članak 31.

Skupštinom predsjeda predsjednik udruge, a u slučaju njegove spriječenosti tajnik udruge.

Zapisnik sa Skupštine potpisuje zapisničar i ovjeravaju dva člana koja nisu u upravnim tijelima društva, a nazočna su na Skupštini.

Članak 32.

Skupština obavlja ove poslove:

 • donosi Statut, druge akte, kao i njihove izmjene i dopune;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora
 • odlučuje o prestanku rada HDKKT-a i njegovoj imovini;
 • rješava i druga pitanja iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • razmatra, prihvaća ili odbija prijedlog Upravnog odbora o izboru članova ili isključivanju iz članstva društva;
 • razmatra, prihvaća ili odbija zahtjev članova za istupanje iz udruge;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;

 

VI. UPRAVNI ODBOR

Članak 33.

Upravni je odbor kolegijalno upravno tijelo HDKKT-a.

Upravni odbor ima 5 članova koje Skupština bira na mandat od 2 godine. Broj mandata člana Upravnog odbora nije ograničen.

Svaki član Upravnog odbora odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru, a Upravni je odbor kolektivno odgovoran za svoj rad Skupštini.

Članak 34.

Rad Upravnog odbora vodi predsjednik Upravnog odbora, koji je istodobno i predsjednik HDKKT-a.

Predsjednika Upravnog odbora i tajnika biraju članovi Upravnog odbora između svojih članova na prvoj konstituirajućoj sjednici nakon Skupštine. Broj mandata predsjednik i tajnika nije ograničen.

Članak 35.

Upravni se odbor sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik.

Upravni odbor radi i donosi pravovaljane odluke ako su na sastanku nazočna najmanje 3 člana, a odluke se donose većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora (najmanje 3).

Odluke se donose javno, ali se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

U slučaju nemogućnosti održavanja sastanka na kojem bi osobno prisustvovali članovi Upravnog odbora, moguće je sastanak održati i elektronskim putem. O takvom sastanku se vodi poseban zapisnik.

Članak 36.

Upravni odbor obavlja ove poslove:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • daje inicijativu za rad drugih tijela HDKKT-a;
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata što ih donosi Skupština, kao i prijedlog financijskog plana i završnoga računa te njihovih izmjena i dopuna;
 • zaključuje ugovore u okviru programa razvijanja rada HDKKT-a;
 • donosi prijedlog nakladničkog plana HDKKT-a;
 • donosi akte o privremenu financiranju do odluke Skupštine;
 • odlučuje o primanju i statusu članova u HDKKT-u;
 • imenuje članove ocjenjivačkih povjerenstava i drugih tijela;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 37.

Predsjednik

 • zastupa i predstavlja HDKKT pred javnošću, ustanovama i svim pravnim i fizičkim osobama;
 • saziva i vodi sastanke Upravnog odbora;
 • potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju HDKKT;
 • provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 38.

Članu Upravnog odbora mandat može prestati prije isteka mandatnoga roka u ovim slučajevima:

 • ako nemarno ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti;
 • ako nanosi materijalnu ili moralnu štetu HDKKT-u;
 • ako zlorabi svoj položaj u Upravnom odboru;
 • na vlastiti zahtjev.

Skupština može opozvati cijeli Upravni odbor ili pojedine članove ako oni ne provode odluke i zaključke Skupštine. Ako opoziva cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ako opoziva pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata Upravnog odbora u sastav kojega su birani. U slučaju prestanka mandata člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev Skupština bira novog člana na vrijeme do isteka mandata člana čiji mandat prestaje na vlastiti zahtjev.

Opoziv se obavlja na isti način i u postupku koji je Statutom određen za izbor članova Upravnog odbora.

 

VII. NADZORNI ODBOR

Članak 39.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana, koje bira Skupština na svojem redovnom izbornom zasjedanju.

Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 godine, a pojedini član može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Članak 40.

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta i drugih normativnih akata HDKKT-a i njegovo materijalno poslovanje, te o svim ustanovljenim činjenicama podnosi izvješće Skupštini.

O nezakonitim radnjama izvješćuje tijela društvenog nadzora.

Članak 41.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik.

Nadzorni je odbor dužan razmotriti svaku dostavljenu informaciju koja utemeljeno upućuje na nedopušten ili protuzakonit rad i poslovanje HDKKT-a. Odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

VIII. ČASNI SUD

Članak 42.

Časni sud sastoji se od 3 člana, koje bira Skupština na svojem redovnom izbornom zasjedanju.

Časni sud između svojih članova bira predsjednika.

Mandat članova Suda časti traje 2 godine, a članovi mogu biti ponovno birani.

Članak 43.

Časni sud djeluje na pismeni zahtjev Upravnog odbora ili Nadzornog odbora, člana ili članova HDKKT-a. U slučaju sporova odnosno sukoba interesa između članova ispituje spor odnosno sukob interesa, a u slučaju nečasna čina pojedinoga člana HDKKT-a ispituje čin te o njima donosi mišljenje, zaključak ili prijedlog koji upućuje Upravnom odboru.

Prijedlog za isključenje člana iz HDKKT-a Časni sud može donijeti nakon što je saslušao i člana o kojem je riječ.

Članak 44.

Skupština i Upravni odbor mogu prema potrebi osnovati posebna tijela i povjerenstva.

Djelokrug i način rada posebnih tijela i povjerenstava utvrđuje se pojedinačnim aktom kojim se imenuju članovi toga tijela, odnosno povjerenstva.

Članak 45.

Posebna tijela i povjerenstva rade na sjednicama koje saziva i vodi ih njihov predsjednik.

 

IX. FINANCIRANJE

Članak 46.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadaća HDKKT-a ustanovljenih ovim Statutom u HDKKT-u se formiraju i prikupljaju potrebna novčana sredstva.

Članak 47.

Novčana sredstva HDKKT-a evidentiraju se na žiroračunu priZavodu za platni promet.

Članak 48.

Financijsko poslovanje HDKKT-a odvija se prema financijskom planu koji se donosi na redovnim sjednicama Skupštine.

Članak 49.

Prihodi HDKKT-a u financijskom planu iskazuju se kao priljev iz ovih izvora:

 • članarina;
 • dotacija članova;
 • dotacija fondova;
 • prihodi koji se ostvare djelatnošću HDKKT-a na temelju ugovora;
 • prihoda koji potječu od imovine koja pripada HDKKT-u;
 • pokloni;
 • izvanredni prihodi i sl.

Članak 50.

Podatci o financijskom poslovanju evidentiraju se u knjigovodstvu HDKKT-a, sukladno odredbama Zakona.

Na kraju godine donosi se završni račun o poslovanju HDKKT-a.

Ako se ostvari dobit u obavljanju djelatnosti HDKKT-a, ta se dobit koristi isključivo sukladno Statutu za unaprjeđivanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva HDKKT-a, a prema odluci Skupštine.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 51.

HDKKT prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada HDKKT-a sva imovina prelazi u vlasništvo Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge

Članak 52.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovaj Statut drži se usvojenim kada ga na sjednici Skupštine prihvati većina nazočnih članova.

Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na sjednici Skupštine, kojim danom prestaje vrijediti raniji Statut.

Svi opći akti HDKKT-a moraju se uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 54.

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština HDKKT-a u postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Upravni odbor na svoju inicijativu ili na prijedlog Nadzornog odbora.

Nacrti izmjena i dopuna Statuta dostavljaju se tijelima HDKKT-a i članovima radi prethodne rasprave, s rokom od najmanje 15 dana.

Tijela HDKKT-a dostavljaju primjedbe i mišljenja Upravnom odboru koji ih razmatra i utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta, te ga predlaže Skupštini na usvajanje.

Članak 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom registracije pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

U Zagrebu, 13. lipnja 2015.

Predsjednica HDKKT-a

dr. sc. Sanja Nikčević